Italiaans interieur design, gespecialiseerd in ronde en ovale Saarinen Tulip eettafels en Tulip stoelen.
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Eigenwijsdesign, gevestigd te Lisse, Zuid Holland.
Versie geldig vanaf 01-01-2021
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Eigenwijsdesign. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Eigenwijsdesign. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Eigenwijsdesign behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Eigenwijsdesign erkend.
1.4 Eigenwijsdesign garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Mits anders vooraf anders overeengekomen is levering in principe altijd tot aan de voordeur, begane grond.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Eigenwijsdesign bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Eigenwijsdesign zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Eigenwijsdesign geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen en genoemde voorraden zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen en voorraden kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Indien door de klant wordt gekozen voor levering inclusief montage, worden op verzoek door Eigenwijs Design alle afmetingen en gewichten van de meubels aan de klant bekend gemaakt. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de klant of de meubels in huis passen. De extra kosten die eventueel gemaakt moeten worden, zijn voor rekning van de klant.
 
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle vermelde prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.
3.4 Wanneer artikelen retour komen als gevolg van het niet aannemen van de initiele levering om wat voor reden dan ook, worden er door EigenwijsDesign opnieuw verzendkosten in rekening gebracht bij de klant.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Eigenwijsdesign heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Eigenwijsdesign. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) , ongemonteerd ( indien ongemonteerd ontvangen), en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Eigenwijsdesign er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de reeds ( door Eigenwijsdesign ) gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt, tesamen met de kosten die reeds gemaakt zijn voor het verzenden van de geleverde zaken, geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op laatst genoemde diensten, waarbij Eigenwijsdesign slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
Indien er geen sprake is van een consumentenkoop maar van een zakelijke bestelling, dan geldt er geen herroepingsrecht en kan een eenmaal geplaatste bestelling niet meer geannuleerd worden.
4.3 Het herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor:

  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • kussens die volgens specificaties van de consument zijn besteld, bijvoorbeeld op kleur, dikte, vulling, anti-slip etc.
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken 
  • zakelijke bestellingen
 
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Eigenwijsdesign, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Eigenwijsdesign. Eigenwijsdesign houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Eigenwijsdesign respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Eigenwijsdesign maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
6. Garantie en retourbeleid
6.1 Eigenwijsdesign garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Eigenwijsdesign komt overeen met de fabrieksgarantietermijn ( doorgaans 1 jaar ). Garantie geldt niet voor interne draaimeganismen. Eigenwijsdesign is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien de geleverde zaken beschadigd ontvangen worden, dient u de levering te weigeren of ten minste hiervan een aantekening te maken op het ontvangstbewijs bij de vervoerder.  Indien blijkt dat, na ontvangst, de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Eigenwijsdesign) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Eigenwijsdesign. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 4 dagen na levering aan Eigenwijsdesign schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Bij een defect product (dat na 4 dagen defect is gegaan) kunt u contact opnemen met ons. Aangezien Eigenwijsdesign een carry-in garantie hanteert, zijn zowel de kosten voor verzending van klant naar Eigenwijsdesign, als de verzendkosten van Eigenwijsdesign naar de klant op kosten van de klant. 
Verder geldt dat:
o Alle oorspronkelijke verpakkingsmaterialen moeten worden meegeleverd.
o Het product voorzien moet zijn van een (duidelijke) probleemomschrijving.
o Het product voorzien moet zijn van een kopie van de aankoopfactuur.
o Het product degelijk verpakt dient te zijn.
o Wanneer na testen op onze reparatie servicecenter een defect niet wordt geconstateerd,
worden mogelijke verzendkosten en onderzoekskosten in rekening gebracht. 
 
U kunt defecte producten terugsturen naar:
Eigenwijsdesign
Vennestraat 11G
2161LE, Lisse
6.5 Eigenwijsdesign is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Eigenwijsdesign in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Eigenwijsdesign en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.7 Enige uitzondering op het garantie en retourbeleid van Eigenwijsdesign geldt voor “Outlet artikelen” ( artikelen met zeer hoge korting waarbij duidelijk vermeldt staat dat het om een zgn. Outlet artikel gaat ). Deze “Outlet artikelen” kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Ook niet indien het een defect artikel betreft.
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Eigenwijsdesign zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Eigenwijsdesign slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Eigenwijsdesign gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Eigenwijsdesign kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst, aanbetaling en annulerings kosten
8.1 Een overeenkomst tussen Eigenwijsdesign en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Eigenwijsdesign op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Eigenwijsdesign behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 Indien klant de showroom bezoekt en vervolgens een specifiek item besteld dat niet op voorraad is, dan wordt een (aan)betaling gevraagd van 50% van het aankoopbedrag. Na ontvangst van de aanbetaling is de order definitief.
 Wanneer klant vervolgens de order zou willen annuleren dan zijn de annuleringskosten even hoog als de reeds betaalde aanbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Eigenwijsdesign gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 Eigenwijsdesign is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Eigenwijsdesign alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Eigenwijsdesign behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Eigenwijsdesign gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Eigenwijsdesign bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Eigenwijsdesign is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Eigenwijsdesign aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Eigenwijsdesign zolang de afnemer de vorderingen van Eigenwijsdesign uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Eigenwijsdesign wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Eigenwijsdesign geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Eigenwijsdesign of een door Eigenwijsdesign aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Eigenwijsdesign haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Eigenwijsdesign zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Eigenwijsdesign.
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Eigenwijsdesign en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Vogelenzang kennis, tenzij Eigenwijsdesign er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Over ons

Wij zijn gevestigd in Lisse ( Zuid Holland ) .

U kunt onze design meubelen op afspraak komen bekijken in onze showroom in Lisse (Zuid-Holland).
De Showroom is op afspraak geopend van woensdag tot en met zaterdag.
Op zondag, maandag en dinsdag zijn wij gesloten.
Adres showroom:
Vennestraat 11 G
2161 LE LISSE (ZH)
Telefoon: 0031 (0)6 34 55 94 58

Eigenwijs Design
K.v.K.34199558 Nederland

Contact en Adres

Eigenwijs Design
Vennestraat 11G
2161LE, Lisse


De Showroom is op afspraak geopend van woensdag tot en met zaterdag.
Op zondag, maandag en dinsdag zijn wij gesloten.
Tel: 06 34 55 94 58
E-mail: info@eigenwijsdesign.nl

U kunt onze showroom op afspraak bezoeken:
Woensdag tot en met vrijdag: 09.30 uur tot 17.30 uur.
Zaterdag: 09.30 uur tot 16.00 uur.
Zondag, maandag en dinsdag gesloten

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
* = prijzen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Eigenwijs Design is al meer dan 15 jaar dé specialist in Saarinen Tulip tafels in alle standaard afmetingen - Wij bezorgen aan huis in geheel Nederland en België.
Wij accepteren in overleg ook bepaalde crypto munten. Indien u wilt betalen met Bitcoin of een andere Crypto munt, neem dan voorafgaande uw aankoop contact met ons op. Meer informatie over Crypto munten vindt u op TopCryptoValuta.nl